با توجه به لزوم مبارزه با بیماری کورونا، دانشگاه نیشابور اخبار و اطلاعیه های منابع معتبر کشور را به دقت پایش می کند و بر آن اساس در خصوص برگزاری کلاسهای حضوری و یا مجازی تصمیم گیری می کند. لذا از دانشجویان دانشکده ادبیات و علوم انسانی درخواست می شود اطلاعیه های دانشگاه در این خصوص را در پایگاه اینترنتی آن دنبال کرده و در کلاسهای مورد نظر شرکت نمایند.