پیرو قرارداد منعقدشده بین دانشگاه نیشابور و دانشگاه  ustcچین گروه باستان پژوهی دانشگاه علوم و فناوری چین برای انجام فصل دوم تحقیقات پژوهشی ومیدانی کاوش که در محل برج نیشابور انجام می شود به دانشگاه نیشابور آمدند. این پروژه به مدت دو ماه با سرپرستی آقای دکتر عمران گاراژیان و ریاست آقای دکتر نامی از طرف ایران و ریاست پروفسور شی و سرپرستی پروفسور ژنگ از طرف هیات چینی در حال انجام می باشد.

در مرحله اول این کاوش، تعداد۱۰ نفر از متخصصان باستان شناسی چینی در دانشگاه حضور خواهند داشت و مقرر شدکه دستاوردهای پژوهشی این کاوش به شکل یک کنفرانس علمی به اطلاع عموم رسانده شود.