هیأت امناء دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی استان خراسان رضوی به استناد ماده "1" قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور و بند "ب" ماده "7" قانون تشکیل هیدت های امناء دانشگاه ها و موسسات اموزش عالی و پژوهشیف با تغییر عنوان برخی از گروه های آموزشی دارای مجوز قطعی دانشگاه نیشابور موافقت نمود که از میان دو گروه آموزشی مربوط به دانشکده ادبیات و علوم انسانی می باشد. شرح این تغییرات به صورت ذیل می باشد:

  • تغییر نام گروه آموزشی زبان و ادبیات انگلیسی به گروه آموزشی زبان انگلیسی
  • تغییر نام گروه آموزشی باستان شناسی به گروه آموزشی باستان شناسی و تاریخ

همچنین شایان ذکر است در این جلسه از هیأت امناء با ایجاد گروه آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی موافقت شد.