دکتر پیمان ابوالبشری

دکتری تاریخ 

درجه علمی: استادیار

شماره داخلی: 655

پست الکترونیک:   این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

صفحه شخصی:     abolbashari.neyshabur.ac.ir

علایق پژوهشی: تاریخ خراسان، تاریخ ادیان، تاریخ مذاهب اسلامی

دکتر احسان امامی نیشابوری

دکتری زبان و ادبیات انگلیسی

درجه علمی: استادیار

شماره داخلی: 

پست الکترونیک: این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

صفحه شخصی: emami.neyshabur.ac.ir

علایق پژوهشی: ادبیات قرن 20 آمریکا و انگلیس

 

دکتر حسن با صفا

دکتری باستانشناسی

درجه علمی: دانشیار

شماره داخلی: 250

پست الکترونیک:  این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

صفحه شخصی:   basafa.neyshabur.ac.ir

علایق پژوهشی: باستان شناسی پیش از تاریخ و آغاز تاریخی شرق ایران و آسیای میانه با تأکید بر دوره مفرق و آهن

دکتر مهدی بیات مختاری

دکتری قرآن و حدیث

درجه علمی: دانشیار

شماره داخلی: 633

پست الکترونیک: این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

صفحه شخصی:  bayatmokhtari.neyshabur.ac.ir

علایق پژوهشی: قرآن پژوهی، تفسیر پژوهی، تفسیر قرآن و علوم قرآنی، حدیث پژوهی، تاریخ اسلام، کلام اسلامی

دکتر عبدالمجید جعفری سرای

دکتری زبان و ادبیات انگلیسی

درجه علمی: استادیار 

شماره داخلی: 637

پست الکترونیک: این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

صفحه شخصی:   jafari.neyshabur.ac.ir

علایق پژوهشی: پست مدرنیسم  پس از استعمار

 

 دکترویدا دهناد

دکتری آموزش زبان انگلیسی

درجه علمی: استادیار

شماره داخلی: 639

پست الکترونیک: این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

صفحه شخصی: dehnad.neyshabur.ac.ir

علایق پژوهشی: زبانشناسی روانشناختی

دکتر رضا ذبیحی

دکتری آموزش زبان انگلیسی

درجه علمی: استادیار

شماره داخلی: 642

پست الکترونیک:  این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

صفحه شخصی:  zabihi.neyshabur.ac.ir

علایق پژوهشی: نوشتن L2 ، روانشناسی و یادگیری زبان ،نوشتن L2 ، روانشناسی و یادگیری زبان ،آموزش زبان مبتنی بر وظیفه ، کسب زبان دوم

دکتر ابراهیم رایگانی

دکتری باستانشناسی

درجه علمی: استادیار

شماره داخلی: 648

پست الکترونیک: این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

صفحه شخصی:  raiygani.neyshabur.ac.ir

علایق پژوهشی: باستان شناسی دوره های تاریخی، دوره انتقالی ساسانی به اسلامی، مطلعات سکه، معماری، مهندسی آب

دکتر امین رشید لمیر

دکتری تخصصی مدیریت ورزشی

درجه علمی: استادیار

شماره داخلی: 250

پست الکترونیک:  این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

صفحه شخصی:    rashidlamir.neyshabur.ac.ir

علایق پژوهشی: فرهنگ آیین پهلوانی، مدیریت علوم ورزشی و تربیت بدنی

دکتر محمد حسین رضایی

دکتری باستانشناسی

درجه علمی: استادیار

شماره داخلی: 643

پست الکترونیک:  این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

صفحه شخصی:   rezaei.neyshabur.ac.ir

علایق پژوهشی: پیش از تاریخ فارس و خراسان، باستان سنجی،الگوی استقرار، کاوش و بررسی باستان شناسی

دکتر مهدی زارعی

دکتری تخصصی فیزیولوژی ورزشی

درجه علمی: استادیار

شماره داخلی: 653

پست الکترونیک:  این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

صفحه شخصی:    zarei.neyshabur.ac.ir

علایق پژوهشی: دیابت و فعالیت های ورزشی، فیزیولوژی ورزشی، ورزش و بیماری ها

دکتر علی سالار

دکتری جامعه شناسی

درجه علمی: استادیار

شماره داخلی: 

پست الکترونیک: a.این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

صفحه شخصی:  salar.neyshabur.ac.ir

علایق پژوهشی: جامعه شناسی تطبیقی، روشهای تحقیق، روش های تطبیقی و فازی در علوم اجتماعی

سایت دکتر سالار

دکتر هاشم صادقی محسن آباد

دکتری زبان و ادبیات فارسی

درجه علمی: استادیار

شماره داخلی: 635

پست الکترونیک: این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

صفحه شخصی: hsadeghi.neyshabur.ac.ir

علایق پژوهشی: ادبیات داستانی معاصر، روایت شناسی، جامعه شناسی ادبیات

دکتر داود عمارتی مقدم

دکتری زبان و ادبیات فارسی

درجه علمی: استادیار

شماره داخلی: 631

پست الکترونیک:  این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

صفحه شخصی:   emarati.neyshabur.ac.ir

علایق پژوهشی: بلاغت اسلامی، بلاغت غرب، نقد و نظریه ادبی

دکتر بیتا عرب نرمی

دکتری علوم ورزشی

درجه علمی: استادیار

شماره داخلی: 659

پست الکترونیک:  این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

صفحه شخصی:  arabnarmi.neyshabur.ac.ir

arab narmi

دکتر رقیه فارسی

دکتری زبان و ادبیات انگلیسی

درجه علمی: استادیار

شماره داخلی: 641

پست الکترونیک: این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید   

صفحه شخصی:   farsi.neyshabur.ac.ir

علایق پژوهشی : پست مدرنیسم  پس از استعمار ، شناخت ، روانشناختی ، تحلیل گفتمان

دکتر رضا کشاورز

دکتری قرآن و حدیث

درجه علمی: استادیار

شماره داخلی: 654

پست الکترونیک:  این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نماییدr

صفحه شخصی:  keshavarz.neyshabur.ac.ir

علایق پژوهشی: مباحث فلسفی و کلامی، مباحث اخلاقی و اعتقادی، مباحث تفسیری

 

دکتر فاطمه مجیدی

دکتری زبان و ادبیات فارسی

درجه علمی: استادیار

شماره داخلی: 632

پست الکترونیک: این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

صفحه شخصی: majidi.neyshabur.ac.ir

علایق پژوهشی: 

دکتر حسین محمدیان

دکتری زبان و ادبیات عرب

درجه علمی: استادیار

شماره داخلی: 656

پست الکترونیک: این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

صفحه شخصی: mohammadian.neyshabur.ac.ir

mohammadian

دکتر پرستو مسجدی خاک

دکتری باستانشناسی

درجه علمی: استادیار

شماره داخلی: 647

پست الکترونیک: این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نماییدr

صفحه شخصی:  masjedi.neyshabur.ac.ir

علایق پژوهشی: 

دکتر امیر منتظری

دکتری تخصصی مدیریت ورزشی

درجه علمی: استادیار

شماره داخلی: 651

پست الکترونیک: این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

صفحه شخصی: montazeri.neyshabur.ac.ir

علایق پژوهشی: بازاریابی ورزشی، گردشگری ورزشی، مسئولیت اجتماعی در ورزش

دکترسید مهدی موسوی نیا

دکتری باستان شناسی

درجه علمی: استادیار

شماره داخلی: 652

پست الکترونیک:  این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

صفحه شخصی:  mousavinia.neyshabur.ac.ir

علایق پژوهشی: 

دکتر مهدی مهرانی راد

دکتری زبان شناسی کاربردی

درجه علمی: دانشیار

شماره داخلی: 600

پست الکترونیک: این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

صفحه شخصی:  mehrani.neyshabur.ac.ir

علایق پژوهشی:  زبان و توسعه شناختی- اکتساب زبان اول / دوم- دو زبانه

 

دکتر حسن نامی

دکتری باستانشناسی

درجه علمی: استادیار

شماره داخلی: 231

پست الکترونیک: این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

صفحه شخصی:   nami.neyshabur.ac.ir

علایق پژوهشی: باستان شناسی دوره تاریخی، باستان شناسی دوره اسلامی، مطالعات دوره اشکانی

 

دکتر هادی یاوری

دکتری زبان و ادبیات فارسی

درجه علمی: استادیار

شماره داخلی: 634

پست الکترونیک: این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

صفحه شخصی: yavari.neyshabur.ac.ir

علایق پژوهشی: