تلفن: 43305613-051

فکس: 43305234-051

کد پستی:  9319774400 

آدرس: نیشابور- انتهای بلوار ادیب دوم- انتهای بلوار نظام الملک- دانشگاه نیشابور- دانشکده ادبیات و علوم انسانی