دکتر احسان امامی نیشابوری

دکتری زبان و ادبیات انگلیسی

درجه علمی: استادیار

شماره داخلی: 638

پست الکترونیک:  این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

صفحه شخصی:   emami.neyshabur.ac.ir

علایق پژوهشی: ادبیات قرن 20 آمریکا و انگلیس

 دکتر عبدالمجید جعفری سرای

دکتری زبان و ادبیات انگلیسی

درجه علمی: استادیار 

شماره داخلی: 637

پست الکترونیک:  این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

صفحه شخصی:    jafari.neyshabur.ac.ir

علایق پژوهشی: پست مدرنیسم  پس از استعمار

jafari

 دکتر ویدا دهناد 

دکتری آموزش زبان انگلیسی

درجه علمی: استادیار

شماره داخلی: 639

پست الکترونیک:  این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

صفحه شخصی:    dehnad.neyshabur.ac.ir

علایق پژوهشی: زبانشناسی روانشناختی
dehnad

دکتر رضا ذبیحی

دکتری آموزش زبان انگلیسی

 درجه علمی: استادیار

شماره داخلی: 642

پست الکترونیک:  این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

صفحه شخصی:    zabihi.neyshabur.ac.ir

علایق پژوهشی: نوشتن L2 ، روانشناسی و یادگیری زبان ،نوشتن L2 ، روانشناسی و یادگیری زبان ،آموزش زبان مبتنی بر وظیفه ، کسب زبان دوم

 دکتر رقیه فارسی

دکتری زبان و ادبیات انگلیسی

درجه علمی: استادیار

شماره داخلی: 641

پست الکترونیک: این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

صفحه شخصی:    farsi.neyshabur.ac.ir

علایق پژوهشی : پست مدرنیسم  پس از استعمار ، شناخت ، روانشناختی ، تحلیل گفتمان

دکتر مهدی مهرانی راد

دکتری زبان شناسی کاربردی

 درجه علمی: دانشیار

شماره داخلی: 600

پست الکترونیک:  این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

صفحه شخصی:   mehrani.neyshabur.ac.ir

علایق پژوهشی: زبان و توسعه شناختی- اکتساب زبان اول / دوم- دو زبانه