گروه آموزشی باستان شناسی و تاریخ

دکتر حسن باصفا

دکتری باستانشناسی

درجه علمی: دانشیار

شماره داخلی: 250

پست الکترونیک:  این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

صفحه شخصی:   basafa.neyshabur.ac.ir

علایق پژوهشی: باستان شناسی پیش از تاریخ و آغاز تاریخی شرق ایران و آسیای میانه با تأکید بر دوره مفرق و آهن

basafa
 دکتر محمد حسین رضایی

دکتری باستانشناسی

درجه علمی: استادیار

شماره داخلی: 643

پست الکترونیک:  این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

صفحه شخصی:   rezaei.neyshabur.ac.ir

علایق پژوهشی: پیش از تاریخ فارس و خراسان، باستان سنجی،الگوی استقرار، کاوش و بررسی باستان شناسی

rezaei

دکتر ابراهیم رایگانی

دکتری باستانشناسی

درجه علمی: استادیار

شماره داخلی: 648

پست الکترونیکاین ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نماییداین ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

صفحه شخصی:    raiygani.neyshabur.ac.ir

علایق پژوهشی: باستان شناسی دوره های تاریخی، دوره انتقالی ساسانی به اسلامی، مطلعات سکه، معماری، مهندسی آب

raygani

 

دکتر پرستو مسجدی خاک

دکتری باستانشناسی

درجه علمی: استادیار

شماره داخلی: 647

پست الکترونیک: این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نماییدr

صفحه شخصی:  masjedi.neyshabur.ac.ir

علایق پژوهشی: 

 

 دکتر سید مهدی موسوی نیا

دکتری باستان شناسی

درجه علمی: استادیار

شماره داخلی: 652

پست الکترونیک:  این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

صفحه شخصی:    mousavinia.neyshabur.ac.ir

علایق پژوهشی:  

 دکتر حسن نامی

دکتری باستانشناسی

درجه علمی: استادیار

شماره داخلی: 231

پست الکترونیک: این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

صفحه شخصی:   nami.neyshabur.ac.ir

علایق پژوهشی: باستان شناسی دوره تاریخی، باستان شناسی دوره اسلامی، مطالعات دوره اشکانی