گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی

دکتر مهدی بیات مختاری

دکتری قرآن و حدیث

درجه علمی: دانشیار

شماره داخلی: 633

پست الکترونیک: این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

صفحه شخصی:    bayatmokhtari.neyshabur.ac.ir

علایق پژوهشی: قرآن پژوهی، تفسیر پژوهی، تفسیر قرآن و علوم قرآنی، حدیث پژوهی، تاریخ اسلام، کلام اسلامی

 

دکتر هاشم صادقی محسن آباد

 دکتری زبان و ادبیات فارسی

درجه علمی: استادیار

شماره داخلی: 635

پست الکترونیک:این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

صفحه شخصی:  hsadeghi.neyshabur.ac.ir

علایق پژوهشی: ادبیات داستانی معاصر، روایت شناسی، جامعه شناسی ادبیات

dr. hashem sadeghi

دکتر داود عمارتی مقدم

 دکتری زبان و ادبیات فارسی

درجه علمی: استادیار

شماره داخلی: 631

پست الکترونیک:  این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

صفحه شخصی:   emarati.neyshabur.ac.ir

علایق پژوهشی: بلاغت اسلامی، بلاغت غرب، نقد و نظریه ادبی

emarati

 دکتر رضا کشاورز

دکتری قرآن و حدیث

درجه علمی: استادیار

شماره داخلی: 654

پست الکترونیک:  این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نماییدr

صفحه شخصی:   keshavarz.neyshabur.ac.ir

علایق پژوهشی: مباحث فلسفی و کلامی، مباحث اخلاقی و اعتقادی، مباحث تفسیری

دکتر فاطمه مجیدی

دکتری زبان و ادبیات فارسی

درجه علمی : استادیار

شماره داخلی: 632

پست الکترونیک: این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

صفحه شخصی:  majidi.neyshabur.ac.ir

علایق پژوهشی: 

majidi

دکتر هادی یاوری  

دکتری زبان و ادبیات فارسی

درجه علمی: استادیار

شماره داخلی: 634

پست الکترونیک: این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

صفحه شخصی:  yavari.neyshabur.ac.ir

علایق پژوهشی: 

yavari

دکتر حسین محمدیان

دکتری زبان و ادبیات عرب

درجه علمی: استادیار

شماره داخلی: 656

پست الکترونیک: این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

صفحه شخصی:  mohammadian.neyshabur.ac.ir

علایق پژوهشی: 

 mohammadian