یکی از چشم اندازهای گسترش دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه نیشابور، ایجاد و راه اندازی گروه آموزشی جامعه شناسی بوده است که با پیگیری های دلسوزانه مسئولین و همچنین جذب اساتید مجرب در مهرماه 97 با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی رسما فعالیت آموزشی و پژوهشی خود را آغاز نمود. در حال حاضر گروه آموزشی جامعه شناسی یکی از جوان ترین گروه های آموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی می باشد.

این گروه می‌کوشد در سال‌های آتی با افزایش تعداد دانشجویان، جذب اساتید مجرب و نمونه و تجهیز امکانات و تجهیزات مربوطه، فعالیت های آموزشی و پژوهشی خود را به طور چشمگیری گسترش دهد.