دکتر امین رشید لمیر

دکتری تخصصی مدیریت ورزشی

درجه علمی: استادیار

شماره داخلی: 250

پست الکترونیکاین ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نماییداین ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

صفحه شخصی:    rashidlamir.neyshabur.ac.ir

علایق پژوهشی: فرهنگ آیین پهلوانی، مدیریت علوم ورزشی و تربیت بدنی


rashidlamir

دکتر مهدی زارعی

دکتری تخصصی فیزیولوژی ورزشی

درجه علمی: استادیار

شماره داخلی: 653

پست الکترونیکاین ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نماییداین ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

صفحه شخصی:    zarei.neyshabur.ac.ir

علایق پژوهشی: دیابت و فعالیت های ورزشی، فیزیولوژی ورزشی، ورزش و بیماری ها

 zareei

دکتر بیتا عرب نرمی

دکتری علوم ورزشی

درجه علمی: استادیار

شماره داخلی: 659

پست الکترونیک: این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

صفحه شخصی:  arabnarmi.neyshabur.ac.ir

arab narmi

دکتر امیر منتظری

دکتری تخصصی مدیریت ورزشی

درجه علمی: استادیار

شماره داخلی: 651

پست الکترونیک:  این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

صفحه شخصی:    montazeri.neyshabur.ac.ir

علایق پژوهشی: بازاریابی ورزشی، گردشگری ورزشی، مسئولیت اجتماعی در ورزش

montazeri